Showing 1-20 of 36 items.

وای بر کم فروشان.

کسانی که چون (برای خود) از مردم پیمانه می کنند, حق خود را کامل می گیرند.

وهنگامی که (می خواهند) برای آنان پیمانه یا وزن کنند, کم می گذارند.

آیا آنها گمان نمی کنند که (قیامت فرا می رسد واز قبرها) برانگیخته می شود.

در روزی بزرک؟!

(همان) روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند.

هرگز چنین نیست (که کافران پنداشته اند) حقا که نامۀ (اعمال) بدکاران در سجین است.

و تو چه دانی که سجین چیست؟!

کتابی است که (اعمال بدکاران در آن) نوشته شده است.

در آن روز وای بر تکذیب کنندگان!

آنان که روز جزا را (انکارو) تکذیب می کنند.

وجز ستمکاران گنهکار (کسی) آن (روز) را تکذیب نمی کنند.

چون آیات ما بر آنها تلاوت شود, گوید: «(این) افسانه های گذشتگان است».

هرگز چنین نیست (که آنها گمان می کنند) بلکه (بسب) آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است.

هرگز چنین نیست (که آنها می پندارند) بی گمان آنها در آن روز از (دیدار) پروردگارشان یقیناً محجوب و محرومند.

سپس (بعد از حساب) مسلماً وارد دوزخ می شوند.

آنگاه به آنها گفته می شود: «این (آتش) همان جیزی است که آن را تکذیب می کردید!».

هرگز چنین نیست (که آنها می پندارند) بی گمان نامۀ (اعمال) نیکوکاران در علیین است.

و تو چه دانی که علیین چیست؟!

کتابی است که (اعمال نیکوکاران در آن) نوشته شده است.