Showing 1-20 of 50 items.

Ibt ko pphamanogo on, a dii makathondotondog,

Go so pphamanambr sa mabands,

Go so pphamayapat (ko oran) sa samporna a kapamayapat,

Go so gii makazsnggaya sa samporna a kasnggai,

Go so pphamamgay sa pananadm (a manga malaikat).

Kapamokas sa kataksilan, odi na kapamakaiktiyar,

Mataan! a so diyandi rkano (a mapnggolawla ko alongan a qiyamah) na phakatana dn.

Na amay ka so manga bitoon na mapadng,

Go amay ka so langit na mabnsad,

Go amay ka so manga palaw na mamangikayambr.

Go amay ka so manga sogo na limodn ko wakto a mappnto,

Antonaa i alongan a tiyaalik?

Sii ko alongan a kokoman.

Na antonaa i miyakandao rka o antonaa i alongan a kokoman?

Kabinasa sa alongan oto, a bagian o piyamakambokhag iran aya!

Ba Ami da binasaa so miyangaoona?

Oriyan iyan na ipthondog Ami kiran so miyangaoori

Lagid oto man a ikhidia Mi ko manga baradosa.

Kabinasa sa alongan oto, a bagian o miyamanaplis!

Ba Ami skano da adna a phoon sa ig a malmk?