Showing 1-20 of 50 items.

Pasha erërat që fryejnë njëpasnjë (pandërprerë)!

Që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë.

Pasha engjëjt që u është besuar shpërndarja e reve dhe që i shpërndajnë.

Dhe që ndajnë qartë (të vërtetën nga e pavërteta).

Dhe ata që sjellin shpallje (libra të Zotit, te pejgamberët).

Si arsyetim ose si vërejtje.

S’ka dyshim se ajo që premtoheni ka për të ndodh pa tjetër.

Kur yjet të shuhen.

Dhe kur qielli të hapet,

Dhe kur kodrat të copëtohen,

Dhe kur të dërguarve u është caktuar koha?

E për cilën ditë atyre u është caktuar koha?

Për ditën e gjykimit (kur drejtësia e Zotit ndan të mirën nga e keqja).

E ku e di ti se çka është dita e gjykimit?

Atë ditë është shkatërrim për ata që përgënjeshtruan.

A nuk i kemi është shkatërrim Ne popujt më të hershëm?

Dhe pastaj pas tyre ua shoqëruam të tjerë më të vonshëm.

Ne ashtu bëjmë me kriminelët.

Atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan.

A nuk u kemi krijuar juve nga një lëng i dobët?