Showing 1-11 of 11 items.

Igira a miyakaoma rka (ya Mohammad) so manga monapik, na gi iran tharoon a:"Zasaksian ami a mataan! a ska na titho a sogo o Allah". Na so Allah na katawan Iyan a mataan! a ska na titho a sogo Iyan. Na so Allah na zasaksian Iyan a mataan! a so manga monapik na titho a manga bokhag.

Biyaloy ran so manga sapa iran a lindonga: ka an iran pkhaalangi so lalan ko Allah. Mataan! a siran na miyakaratarata so pinggolawla iran.

Giyoto man na sabap sa mataan a siran na miyaratiyaya siran, oriyan iyan na miyongkir siran, na miyapatri so manga poso iran; na siran na di siran phakasabot.

Na igira a miyaylaing ka siran na pkhasoat ka o manga lawas iran. Na amay ka mitharo siran na pphamamakin´gn ka so katharo iran. Lagid siran o manga kayo a khisasaragn. Arangan iran ko oman i lalis na itotompa kiran. Siran so manga ridoay, na iktiyaring ka siran. Pimorkaan siran o Allah! andamanaya i katatalikhod iran!

Na igira a pitharo kiran a:"Song kano sii ka ang kano mipangni sa maap o Rasolollah!" Na ipanglngklng iran so manga olo iran, go maylaing ka siran a pphamanalikhod, a siran na khipananakabor.

Magizan o inipangning ka siran sa maap, antawaa dang ka siran pangnin sa maap, ka di siran dn pmaapan o Allah. Mataan! a so Allah na di Niyan thoroon so pagtaw a manga songklid.

Siran so gii tharo sa:"Di niyo pphamgi so taw a tampil ko Rasolollah, taman sa di iran blagn". Na rk o Allah so manga kakawasaan ko manga langit ago so lopa; na ogaid na so manga monapik na di iran sasabotn.

Gi iran tharoon a:"Ibt o makandod tano sa Madinah, na phakaawaan roo dn o mabagr so malobay", na rk o Allah so bagr go rk o sogo Iyan, go rk o miyamaratiyaya; na ogaid na so manga monapik na di iran katawan.

Hay so miyamaratiyaya, oba kano mabimban o manga tamok iyo ago so manga wata iyo ko tadm ko Allah. Na sa taw a nggolawla roo, na siran man na siran i miyangalologi.

Na pammgay kano ko inibgay Ami rkano ko dapn kapakatalingoma ko isa rkano, o kapatay, na matharo iyan:"Kadnan ko, ino akong Ka di phakaakola sa taman ko taalik a marani, ka an ako makazasadka, go an ako mabaloy a pd ko manga bilangataw?"

Na da dn a phakaakoln o Allah a baraniyawa igira a miyakaoma so adiyal iyan. Na so Allah na Kaip Iyan so gii niyo nggolawlaan.