Showing 1-20 of 118 items.

DET SKALL gå de troende väl i händer;

de som ber med ödmjukt sinne,

som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal,

som gör en insats för hjälpen till de behövande,

som håller sina begär i styr

[och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem,

men de som går längre är syndare -

och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften

och som slår vakt om bönen.

De är arvtagarna,

som skall ta paradiset i arv och där skall förbli till evig tid.

VI HAR skapat människan av finaste lera;

därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar.

Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!

En gång måste ni dö,

och därefter skall ni väckas till nytt liv på Uppståndelsens dag.

Över er har Vi skapat sju himlar; Vi upphör inte att vårda Oss om skapelsen.

Och Vi sänder regn från skyn i rätt avvägda mängder och låter det samlas i jorden, men Vi har också makt att hålla det tillbaka.

Och med [regnet] låter Vi palmlundar och vingårdar grönska för er räkning, som ger er riklig frukt som ni får äta av,

och ett träd som är från [trakten kring] berget Sinai, [vars frukt] innehåller olja och förhöjer smaken på er föda.