Showing 1-20 of 118 items.

Waxaa Dhab ahaan u Liibaanay Mu"miniinta.

Ah kuwa Salaaddooda ku Khushuuca.

Oo ah kuwa Hadalka Macno Darro ka Jeedsada.

Oo ah kuwa Fala Zakada «bixiya».

Oo ah kuwa Furuujtooda Ilaaliya.

Haweenkooda iyo waxay Hanatay Gacantoodu mooyee, lagurna Dagaalo Taas.

Ruuxiise Doona waxaad wax ka Soo Hadhay kuwaasu waa Xad Gudbayaal.

Waa kuwa Ammaanadooda iyo Ballankooda Dhawra.

waana kuwa Salaadda Ilaaliya.

Kuwaasu waa kuwa Dhaxli.

oo ah kuwa Dhaxli Firdowsa wayna ku Dhexwaari.

Waxaan ka Abuuray Dadka wax laga soo Soocay Dhoobo.

Markaasan ka yeellay Dhibic ku Jirta meel Sugan.

Markaasaan ka Abuuray Dhibicdii Calaqo kana Abuuray Calaqdii Goosin, kana Abuuray Goosintii Lafo oon Huwinnay Lafihii Hilib Markaasaan ka ahaysinnay Khalqi kale, waxaa Khayr Badnaday Eebaha Abuurkiisu Fiicanyahay.

Markaas Idinku Arrintaas ka Dib waad Dhimmaysaan.

Markaas Maalinta Qiyaame Laydin soo Bixin.

Waxaana ku Abuuray Korkiinna Toddobo Samo mana nihin mid Khalqiga Halmaansan.

Waxaan ka soo Dejinay Samada Biyo Qiyaasan, waxaana Dejinay dhulka inaan la Tagnana waan karraa.

Waxaana idinku Ahaysiinnay Beero Timir ah iyo Cinabyo oo Dhexdeed Khudaar Badani ku sugantahay ood wax ka Cuntaan.

Iyo Geed ka Baxa Dhuur Siina oo soo saarta Subag iyo Koosaar kuwa Cuni.