Showing 1-20 of 118 items.

Sabnar a phakadaag so miyamaratiyaya,

So siran sii ko sambayang iran na somasangkop siran,

Go so siran sii ko ilang na tatalikhodan iran,

Go so siran sii ko zakat na inggogolalan iran,

Go so siran sii ko manga kayaan iran na sisiyapn iran,

Inonta sii ko manga karoma iran, odi na so miyakhapaar o manga tangan iran, - ka mataan! a siran na di siran on mapzoman,

Na sadn sa mamagingar sa salakaw roo, na siran man na siran i mimamalawani;

Go siran sii ko manga sarig kiran, go so diyandi kiran na sisiyapn iran,

Go siran sii ko manga sambayang iran na papaliharaan iran;

Siran man na siran i manga waris,

Siran i makaphangowaris ko (sorga) Firdaws: Sa ron siran on dn makakakal.

(Ibt ka) Sabnsabnar a inadn Ami so manosiya a phoon ko rasa a phoon ko lipaw;

Oriyan iyan na biyaloy Ami skaniyan a mani sii ko darpa a matotongkop,

Oriyan iyan na inadn Ami so mani a rogo a mbabathik; na inadn Ami so rogo a mbabathik a saporon a sapo; na inadn Ami so saporon a sapo a manga tolan, na biyongkosan Ami so manga tolan sa sapo; oriyan iyan na inadn Ami skaniyan sa kaadn a salakaw. Na Maporo so Allah, a tanto a mapiya ko mithatakdir!

Oriyan iyan na mataan! a skano ko oriyan oto, na matatangkd a phamatay kano.

Oriyan iyan na mataan! a skano ko alongan a qiyamah, na pagoyagn kano.

Na sabnsabnar a inadn Ami ko kaporoan iyo so pito a manga lalan (a manga langit); go da ko btad Ami i ba Ami kalilipati so manga kaadn.

Na piyakatoron Ami phoon ko kawang so ig a madidiyangka, na piyakatarg Ami skaniyan ko lopa; na mataan! a Skami sii ko kaylang oto na sabnar a Gaos Ami.

Na piyakathoan Ami rkano sa sabap rkaniyan sa manga pamomolan a manga korma, go manga anggor a rk iyo: Katatagoan oto sa manga onga a madakl: Go so sabaad on na pkhakan iyo,

Go kayo a pphakagmaw ko palaw a Torisayna, a phagtho sa lana, go dilota a bagian o gii khakan.