Showing 1-20 of 118 items.

Gelukkig zijn de ware geloovigen.

Die zich verootmoedigen in hun gebed.

Die alle ijdele gesprekken vermijden.

En die aalmoezen geven;

Die hunne vleeschelijke lusten weten te beheerschen.

En die hunne genietingen bepalen tot hunne vrouwen, of de slaven welke door hunne rechterhand worden bezeten; want dan zullen zij zonder blaam zijn.

Maar zij die gemeenschap met andere vrouwen hebben, deze zijn waarlijk zondaren.

En zij die rechtschapen het hun toevertrouwde bewaren en hun verbond rechtvaardig uitvoeren.

En die den tijd, voor het gebed bepaald, in acht nemen.

Deze zullen de erfgenamen zijn.

Die het paradijs zullen erven: eeuwig zullen zij daarin verblijven.

Wij schiepen den mensch van eene fijne soort klei.

Daarna plaatsten wij hem als zaad in eene veilige bewaarplaats.

Daarna vormden wij het zaad tot gestold bloed, en wij maakten het gestolde bloed tot een stuk vleesch; vervolgens vormden wij het stuk vleesch tot beenderen; wij bekleedden deze beenderen met vleesch, en brachten het daarna als eene nieuwe schepping voort. Geloofd zij dus God, de uitmuntendste schepper.

Hierna zult gij sterven.

En daarna zult gij, op den dag der opstanding, in het leven teruggeroepen worden.

Wij hebben zeven hemelen boven u geschapen, en wij zijn niet achteloos omtrent hetgeen wij schiepen.

Wij zenden den regen in zekere hoeveelheid van den hemel neder, en wij doen dien op de aarde blijven; wij zijn zekerlijk ook in staat u daarvan te berooven.

En wij doen door dezen regen tuinen van palmboomen en wijngaarden voor u ontspruiten, waarin gij vele vruchten bezit en waarvan gij eet.

En wij deden voor u ook den boom oprijzen, die op den berg Sinaï ontsproot ; die olie voorbrengt en een sap dat goed is voor hen die het eten.