Showing 1-20 of 118 items.

Šťastní jsou ti věřící,

kteří v modlitbách svých jsou pokorní,

kteří od planých řečí se odvracejí,

kteří almužny rozdávají,

kteří pohlaví svá ochraňují

jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -

však kdo více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci,

kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují,

kteří o modlitby své pilně dbají.

Tito zajisté dědici se stanou,

kteří ráj zdědí a věčně v něm budou.

A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili

a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili.

Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!

Posléze pak vskutku zemřete

a pak v den zmrtvýchvstání vzkříšeni budete.

Nad vámi jsme věru stvořili sedm cest a nejsme vůči stvoření Svému lhostejní:

z nebes vodu v určitém množství sesíláme a na zemi ji rozmísťujeme, ačkoliv jsme věru schopni odvést ji;

a pomocí vody jsme pro vás dali vyrůst zahradám s palmami a révou a hojnost ovoce v nich máte, jež požíváte -

a také stromu, jenž z hory Sinaje vzchází a jenž olej a šťávu dává, pro obživu pojídajících.