Showing 1-20 of 118 items.

Është e sigurtë se kanë shpëtuar besimtarët:

ata të cilët janë të përulur dhe janë të kujdesshëm gjatë faljes së namazit,

dhe ata të cilët i shmangën të kotës (fjalë a punë),

dhe ata të cilët rregullisht japin zeqatin,

dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet (sa i përket jetës intime),

me përjashtim ndaj grave të veta (me kurorë) dhe ndaj atyre (robreshave) që i kanë në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të qortuara,

e kush kërkon përtej tyre (dëfrim nga të ndaluarat), të tillët janë ata që e kanë shkelë normat e caktuara,

dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar (sende ose fjalë), e ruajnë edhe premtimin e dhënë,

dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre.

Të tillët janë mu ata trashëgimtarët,

të cilët e trashëgojnë Firdewsin, aty janë përgjithmonë.

Për All-llahun, Ne krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte.

Pastaj atë (ajkë - baltë) e bëmë (e shëndrruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurtë.

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, dhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt). I lartë është All-llahu, më i miri Krijues!

Mandej, pas kësaj (krijese) ju do të vdisni.

E në ditën e kijametit ringjalleni.

Ne krijuam mbi ju shtatë palë (qiej) dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj asaj që krijuam.

Ne lëshaum me masë ujë nga qielli dhe atë e përqëndrojmë në tokë. Po Ne kemi mundësi edhe ta humbim ate (ujin).

Dhe me anën e tij Ne mundësuam pë ju kopshte hurmash e rrushi, që në to keni shumë pemë dhe hani prej tyre.

Dhe (krijuam) trupa drunjsh që mbijnë në kodrën Sina e që japin vajëra dhe mëlmesa për ngrënësit.