Showing 61-80 of 118 items.

Siran man i gii magoradorad ko manga pipiya, go siran i phangaoona on.

Na da a iphaliyogat Ami ko baraniyawa a rowar ko khagaos iyan: Na zisii Rkami so kitab a gii tharo ko bnar: Na siran na di siran kasalimbotan.

Kna, ka so manga poso iran na matatago ko kalilipati sangkai; go adn a bagian iran a manga galbk a salakaw roo, a siran na aya iran gagalbkn,

Taman sa igira a piyakadansal Ami ko piyamgan kiran sa limo so siksa, na samawto na siran na nggoraok siran sa tabang!

(Tharoon kiran a:)"Di kano nggoraok sa tabang sa alongan nai; mataan! a skano na di kano khatabangan phoon Rkami."

"Sabnar a miyabaloy so manga ayat Akn a pphangadian rkano, na bakano dn miyangndod ko manga talikhodan iyo,

"A pmamaratabatan iyo skaniyan: Gii niyo thothotholaan ko gagawi a ikagogowad iyo."

Ba iran da nggdagdaa so katharo, antawaa ba kiran miyakaoma so da makatalingoma ko manga loks iran a miyangaoona?

Ba iran da makilala so sogo kiran, ago iran pagongkira skaniyan?

Ino iran gii tharoa i:"Tataraponan skaniyan?" Kna, ka minioma niyan kiran so bnar, na kadaklan kiran a so bnar na ikagogowad iran.

Na o inonotan a bnar so manga kabaya iran, na miyabinasa dn so manga langit ago so lopa, go so madadalm kiran. Kna, ka initalingoma Mi kiran so ndao kiran, na siran na so ndao kiran na tiyalikhodan iran.

Ba ka kiran phangni sa sokay? Na so sokay o Kadnan ka i tomo: Go Skaniyan i lbi a Mapiya ko pphamamgay sa riskhi.

Na mataan! a ska na sabnar a pthawagn ka siran ko lalan a matitho;

Na mataan! a so di iran paparatiyayaan so akhirat na so lalan na, sabnar a sisilayan iran.

Na o inikalimo Ami siran go piyokas Ami kiran so misosogat kiran a morala, na tomataros siran dn ko kadadadag iran, a gii siran mromparompak.

Na sabnsabnar a piyaka dansal Ami kiran so siksa, na da siran sangkop ko Kadnan iran, go di siran phangangarapan!

Taman sa kagiya a lomka Kami kiran sa isa a pinto a adn a siksa on a sangat: Na samawto na siran na kiyadaan siran roo sa panginam!

Na Skaniyan so miyadn rkano ko manga kan´g, go so manga kaylay, go so manga gdagda: Na miyakayto ito a kapphanalamat iyo!

Go Skaniyan so miyarmbad rkano ko lopa, go Ron kano plimoda.

Go Skaniyan so Pphangoyag go Pphangimatay, go kapaar Iyan so gii kapakazambi o gagawii ago so dawndaw: Ino kano di pnggdagda?