Showing 21-40 of 118 items.

و بی گمان برای شما در چهارپایان عبرتی است، از آنچه درونشان است (=از شیر آنها) شما را سیراب می کنیم ؛ و برای شما در آنها منافع فراوان است، و از (گوشت) آنها می خورید.

و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید.

و به راستی (ما) نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس (او به آنها) گفت :«ای قوم من! الله را بپرستید، که جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیز نمی کنید ؟!

پس اشراف قومش، (آن) کسانی که کافر بودند؛ گفتند: «این (مرد) جز بشری همچون شما نیست، که می خواهد بر شما برتری جوید، اگر خدا می خواست، همانا فرشتگانی را نازل می کرد، ما (هرگز) چنین چیزی را در (میان) نیاکان خود نشنیده ایم .

او مرد دیوانه ای بیش نیست، پس تا مدتی در باره ی او صبر کنید،

(نوح) گفت : « پروردگارا! مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن »

پس به او وحی کردیدم که : « به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز، پس هنگامی که فرمان ما فرا رسد، و آب از تنور بجوشد، آنگاه از هرنوع (حیوان) یک جفت (نر و ماده) در کشتی سوار کن و (نیز) خانواده خود را (سوار کن) جز کسی از آنان را که وعده ی (هلاک) از پیش بر او مقرر شده است. و در (باره ی) کسانی که ستم کردند، با من سخن مگو، که آنان غرق شدنی هستند».

هنگامی که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید؛ بگو:« ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات داد».

و (نیز) بگو : « پروردگارا ! ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آور، و تو بهترین فرود آورندگانی».

بی گمان در این (ماجرا) نشانه هایی است، و (ما) به راستی آزمایش می کنیم .

سپس قوم دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم.

پس از خودشان پیامبری در (میان) آنان فرستایم که : «خدا را بپرستید، که جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیز نمی کنید ؟! »

و گروهی از اشراف قومش که کافر بودند، و دیدار آخرت را تکذیب می کردند، ودر زندگی دنیا به آنها نعمت و آسایش داده بودیم، گفتند :«این(مرد) بشری همچون شما است، از آنچه که (شما) می خورید، می خورد، واز آنچه که شما می نوشید، می نوشد.

و اگر از بشری همچون خود اطاعت کردید، یقیناً شما زیانکار خواهید شد.

آیا (او) به شما وعده می دهد : که همانا شما چون مردید و خاک و استخوانهایی (پوسیده) شدید، (بار دیگر از گور) بیرون آورده می شوید ؟!

هیهات، هیهات (=دور است، دور است) آنچه به شما وعده داده می شود.

جز زندگی دنیوی ما چیزی نیست، می میریم و زنده می شویم، و هرگز برانگیخته نخواهیم شد.

او جز مردی نیست که بر خدا دروغ بسته است، و ما به او ایمان نمی آوریم ».

(پیامبرشان) گفت : «پروردگارا ! مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن».

(خداوند) فرمود :«به زودی (از کار خود) پشیمان خواهند شد»