Showing 21-40 of 118 items.

A věru ve stádech vašich je pro vás poučení: napájíme vás tím, co je v břichách jejich, a máte z nich i mnohý jiný užitek. A maso jejich pojídáte

a na nich stejně jako na lodích se nést dáváte.

A poslali jsme kdysi Noema k lidu jeho, i pravil jim:"Lide můj, uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho! Což nebudete z bohabojných?"

Však velmoži ti, kdož nevěřící byli z lidu jeho prohlásili:"Tohle je pouze smrtelník jako vy a nad vámi chce se jen vyvyšovat. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by určitě anděly seslal. A neslyšeli jsme o ničem takovém od otců svých dávných.

A není on ničím než člověkem džiny posedlým, pozorujte jej tedy nějakou chvíli!"

I zvolal Noe:"Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mne pokládají!"

Tehdy vnukli jsme mu:"Postav archu pod dohledem očí Našich a podle vnuknutí Našeho! A až přijde rozkaz Náš a pec až bude vřít,

do archy uved" ze všech druhů po páru a také svou rodinu, kromě toho z ní, o němž již dříve slovo bylo vyřčeno. A nepřimlouvej se u Mne za ty, kdož nespravedliví byli, neboť ti budou utopeni! A až se usadíš ty, a kdož s tebou jsou, v arše, tehdy prones: ,Chvála Bohu, jenž zachránil nás před lidem nespravedlivým!?

A rci dále: ,Pane můj, dej mi sestoupit na místě požehnaném, vždyť Tys nejlepší z těch, kdož sestoupit dávají!?"

A věru jsou v tom znamení a My vskutku jsme byli těmi, kdož zkouškám podrobují.

Po nich pak dali jsme vyrůst dalšímu pokolení

a vyslali jsme k nim proroka z nich, aby hlásal:"Uctívejte Boha a nemějte božstva jiného kromě Něho. Což nebudete bohabojní?"

A řekli velmoži z lidu jeho, ti, kdož nevěřícími byli a za lež setkání se světem budoucím prohlásili, a ti, které jsme v životě pozemském zámožnými učinili:"Tohle je pouze smrtelník jako vy. On z toho jí, co i vy jíte, a pije z toho, co i vy pijete.

Uposlechnete-li smrtelníka vám podobného, tedy zajisté ztrátu utrpíte.

Což neslibuje vám, že poté, co zemřete a prachem a kostmi se stanete, z hrobů vyvedeni budete?

Jak chybné, jak chybné je to, co je vám slibováno!

Není života jiného než tohoto pozemského; umíráme a žijeme, však nikdy vzkříšeni nebudeme.

A je to člověk pouze, jenž o Bohu lež si vymyslil a my mu neuvěříme!"

Zvolal:"Pane můj, pomoz mi za to, že za lháře mne prohlašují!"

Odpověděl:"Za chviličku budou věru mezi těmi, kdož litují."