Showing 1-20 of 30 items.

Maporo so (Allah a) zisii sa tangan Iyan so kapaar; go Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan,

So miyadn ko kapatay ago so kawyag, ka ang kano Niyan katpngi o antawaa rkano i mapiya i galbk: Na Skaniyan so Domadaag, a Manapi,

So miyadn ko pito a manga langit a miyaka phapangkata: da a khaylaing ka ko kiyapangadn o Masalinggagaw a sombang. Na pharomaning ka milay: Ba adn a khaylaing ka on a manga opak?

Oriyan iyan na pharomaning ka milay sa makadowa: Ka makambalingan rka so kaylay a kalolobayan, a skaniyan na lalamnn.

Na sabnsabnar a phipharasan Ami so langit a marani sa manga bitoon, go biyaloy Ami oto a manga lbad ko manga shaytan; go pithiyagaran Ami siran sa siksa a kadg.

Na bagian o siran a miyamangongkir ko Kadnan iran so siksa ko naraka Jahannam: Na miyakaratarata a khabolosan!

Amay ka pamozangn siran on na makan´g siran on sa dalg a skaniyan na phlikabo,

Mayto bo na makapzisibaya phoon sa gani. Oman i phozangn on a salompok na izaan siran o khisisiyap on:"Ba da a miyakatalingoma rkano a pphamakaiktiyar?"

Tharoon iran:"Oway; sabnar a miyakaoma rkami so pphamakaiktiyar, na piyakambokhag ami ago pitharo ami: ´Da a piyakatoron o Allah a mayto bo, da ko skano inonta na matatago ko karibat a mala´!"

Go tharoon iran:"Opama ka miyakapamamakin´g kami, odi na miyakapamimikiran kami, na di kami mabaloy a pd ko manga taw ko kadg!"

Na mipagikral iran so dosa iran; na kapakawatan ko limo a bagian o manga taw ko kadg!

Mataan! a so ikaalk iran so Kadnan iran sa masoln, na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.

Na pnanayn iyo so katharo iyo odi na pakatanogn iyo skaniyan. Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.

Ba Niyan di katawi so inadn Iyan? A Skaniyan so Lambasi-katao, a Kaip.

Skaniyan so biyaloy Niyan rkano so lopa a phapasiyonot, na lalakaw kano ko mbalabala on, go kang kano ko pagpr o Allah. Na sii Rkaniyan so kaphangoyag zaroman.

Ba kano sasarig ko Skaniyan a zisii ko langit sa di kano Niyan landngn ko lopa amay ka skaniyan na mabirbir?

Antawaa ba kano sasarig ko Skaniyan a zisii ko langit sa di kano Niyan botawanan sa ndo (a maka-aawid sa ator)? Na katokawan iyo bo o antonaa so kapphamakaiktiyar Akn!

Na sabnsabnar a piyakambokhag o siran a miyaonaan iran (so manga rasol), na antonaa i miyambtad o kiyaalina Ko (kiran)?

Ba iran da maylay so manga papanok ko kaporoan iran a khikakayat sa papak go ipkhakp iran? da a makakakapt kiran inonta so Masalinggagaw. Mataan! a Skaniyan sii ko langowan taman na phagilayn Iyan.

Ba adn a taw a giyaya so skaniyan na tantara iyo a phakatabang rkano a salakaw ko (Allah a) Masalinggagaw? Da ko miyamangongkir inonta na matatago ko kalilimpang.