Showing 1-20 of 30 items.

Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí,

jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší - a On mocný je i odpouštějící -

jenž stvořil sedm nebes ve vrstvách. A nespatříš ve stvoření Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvedni jen zrak svůj, zda uvidíš trhlinu nějakou!

A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát, a pohled tvůj se k tobě navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou.

My věru jsme ozdobili nejbližší nebe svítilnami, jež určili jsme i pro satanů kamenováni, a připravili jsme pro ně trest plamenný.

Těm, kdož neuvěřili v Pána svého, náleží trest pekelný a jak hnusný je to cíl konečný!

A až tam vrháni budou, uslyší řev jeho, vřením vydávaný,

a div že nevybuchne zuřivostí. A pokaždé když doň jedna skupina bude házena, zeptají se strážci jeho:"Což nepřišel k vám varovatel žádný?"

A odpovědí:"Ano, přišel k nám varovatel, ale za lháře jsme jej prohlásili a řekli:"Bůh vůbec nic neseslal a vy jste jenom ve velkém bludu!"

A dodají:"Kdybychom byli naslouchali či pochopili, nebyli bychom dnes věru plamene obyvateli!"

Svou vinu tedy doznali - pryč s plamene obyvateli!

Těm, kdo bojí se Pána svého kvůli nepoznatelnému, těm věru dostane se odpuštění i převeliké odměny.

Utajujte si řeči své či dávejte je najevo co skryto je v hrudích, On dobře ví!

Což nezná On ty, které stvořil, On, jenž prozíravý je a dobře zpravený?

On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil; choďte po zádech jejích a jezte z toho, co vám uštědřil a u Něho bude pak vzkříšeni.

Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, vás nedá pohltit zemí? Hle, ona se již chví!

Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, na vás nepošle vichřici plnou kamení? Pak poznáte, co znamená Mé varování!

Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla Má nevole?

Což neviděli ptactvo nad sebou, jak křídla roztahuje a skládá? Nikdo krom Milosrdného je nedrží a On jasně všechny věci zří.

A kdo je ten, jenž pro vás vojskem je, aby vám pomohl, leda Milosrdný? Však nevěřící jsou jen v zaslepení.