Showing 1-20 of 56 items.

(Nabiga) Isadadayow.

Istaag oo dig.

Eebahaana waynee.

Dharkaagana daahiri.

Xumuuntana ka hijroo (iyo Sanamyada).

Hana ku mannaysan Adoo Badsan (waxaad Bixisay).

Eebahaa Dartiisna u Samir.

Marka Suurka (yiaame) la Afuufo.

Maalintaasu waa maalin ku Daran.

Gaalada oon u Fududayn.

Isukaanna daa Aniga iyo kaan Abuuray isaga oo kaligiisa.

Una yeelay Xoolo Badan.

Iyo Wilaal Jooga oo «Darban».

Aan una waasiciyay Risqiga.

Oo haddana sii damci inaan u Badiyo.

Saas ma aha, ee kaas wuxuu diiday Aayaadkannaga.

Waxaana ku kalligi (Ku Dhibi) Cadaab daran.

Gaalkaasu wuu Fikiray waxbuuna Goostay.

Waxaana loo Lacnaday Siduu wax u goostay.

Haddana waxaa loo Lacnaday siduu wax u goostay.