Showing 1-20 of 56 items.

Hay (Nabi a) khokolob!

Pamayandg ka na, go ka pamakaiktiyar!

Go so Kadnan ka na zlaslaang ka!

Go so nditarn ka na sotiyang ka!

Go so marzik na pakawataning ka!

Go di ka phammgay sa pantag sa kaplaba!

Go makapantag ko Kadnan ka na thigr ka!

Na amay ka iyopn so sanggakala,

Na giyoto man sa alongan oto i alongan a margn,

Sii ko miyamangongkir, kna a ba malbod.

Botawani Akong ka, ago so taw a inadn Ko a tawantawan!

Go singgayan Ko sa bagian iyan a tamok a madakl,

Go manga wata a khipakamamasa,

Go piyakapangondaya Akn on sa samporna a kapangondaya

Oriyan iyan na maiinam iyan a kawmani Ko ron.

Di dn oto; ka mataan! skaniyan na miyabaloy sii ko manga ayat Ami a somasangka!

Ipaliyogat Akn on so kapanakdg!

Mataan! a skaniyan ni miyamimikiran go mithakdir,

Na pimorkaan, andamanaya i kiyathakdir iyan!

Oriyan iyan na pimorkaan andamanaya i kiyathakdir iyan!