Showing 1-20 of 56 items.

ای جامه بر سر کشیده!

برخیز و بیم ده.

و پروردگارت را بزرگ شمار.

و لباسهایت را پاکیزه دار.

و از پلیدی دوری کن.

و نباید برای افزون خواهی چیزی را بدهی.

و برای (خوشنودی) پروردگارت شکیبا باش.

پس هنگامی که در «صور» دمیده شود.

آن روز، روز سخت (و دشواری) است.

بر کافران آسان نیست.

(ای پیامبر!) مرا با کسی که او را تنها آفریده‌ام واگذار.

و (همان که) مال فراونی برایش قرار دادم.

و فرزندانی که همیشه (در خدمت او و) با او هستند.

و همه وسایل (و امکانات) زندگی را در اختیارش قرار دادم.

باز (هم) طمع دارد که (برآن) بیفزایم.

هرگز، (چنین نخواهد شد) بی‌گمان او نسبت به آیات ما دشمنی (و عناد) دارد.

و به زودی او را به مشقت و سختی می‌اندازم.

زیرا که او (برای مبارزه با قرآن) اندیشید، و اندازه (و محاسبه) کرد.

پس مرگ بر او باد! چگونه اندازه (و محاسبه) کرد؟!

باز (هم)، مرگ بر او باد! چگونه اندازه (و محاسبه) کرد؟!