Showing 1-5 of 5 items.

Miyailang so dowa a tangan o Abilahab, go miyailang (skaniyan)!

Dawn makanggay a gona so tamok iyan, ago so miyasokat iyan!

Phakasold dn ko apoy a pzokhayaw!

Go so karoma niyan a maawid sa itagon,

Kiyatagoan so lig iyan sa tali a phamkl!