Showing 1-7 of 7 items.

Ino kiyatokawan ka so gii niyan pakambokhagn so balas (ko akhirat)?

Na giyoto man so pphanaromag ko wata a ilo,

Go di niyan iphamintal so kapakakana ko miskin.

Na sangat a siksa a rk o manga barasambayang,

A so siran na so sambayang iran na pakalilipatan iran,

So siran na makiilaylayn siran,

Go uurnn iran so kakhapiyaan!