Showing 1-7 of 7 items.

Shin, ka ga wanda ke ƙaryatãwa game da sakamako?

To, wannan shi ne ke tunkue marãya (daga haƙƙinsa).

Kuma bã ya kwaaitarwa bisa bãyar da abinci ga matalauci.

To, bone yã tabbata ga masallata.

Waɗanda suke masu shagala daga sallarsu.

Waɗanda suke yin riya (ga ayyukansu)

Kuma suna hana taimako.