Showing 1-7 of 7 items.

(ای پیامبر) آیا کسی که روز جزا را تکذیب می کند دیده ای؟!

پس او (همان) کسی که یتیم را (با خشونت از خود) می راند.

و (دیگران را) به اطعام بینوا (ومسکین) ترغیب وتشویق نمی کند.

پس وای بر نماز گزارن.

همان کسانی که از نماز شان غافلند.

کسانی که خودنمایی می کنند.

و (از پرداخت زکات و) عاریت دارن وسایل ضروری زندگی دریغ می ورزند.