Showing 1-20 of 44 items.

Piyangni o miyangni a so siksa na makatana,

Ko miyamangongkir, da a phakarn on,

Phoon ko Allah a Khirk ko pphangapapanikan.

Pphanik so manga malaikat go so Jibril sii Rkaniyan, sii ko alongan a miyabaloy so diyangka iyan a lima polo nggibo ragon.

Na phantang ka sa kaphantang, a maliwanag.

Mataan! a siran na aya kapkhaylaya iran on na mawatan,

Na aya kapkhaylaya Mi ron na marani:

Sii ko alongan a mbaloy so langit a lagid o tiyonag a pirak,

Go mbaloy so manga palaw a lagid o bombol a marorodot,

Go di kayzaan o madazg so madazg iyan,

A pkhaylay ran siran. Mapndingandingan o baradosa a: Oba niyan bo khirnding ko siksa sa alongan oto so manga wata iyan,

Go so karoma niyan, go so pagari niyan,

Go so manga tonganay niyan a so mithitimo iyan,

Go so matatago ko lopa langon, oriyan iyan na sabtn skaniyan (o Allah).

Di dn oto; ka mataan aya! a kadg,

A phlodas ko kobal ko olo!

Pthawagn iyan so taw a tomiyalikhod go mimbarapaling,

Go miyanimo na miyamotal (sa tamok)!

Mataan! a so manosiya na inadn a tithiyakhaan, mala i inam,

Igira a miyasogat skaniyan o marata na dii khaminan;