Showing 1-20 of 44 items.

تقاضاکننده‌ای، تقاضای عذابی وقوع یافتنی کرد.

(این عذاب) برای کافران است. هیچ دفع‌کننده‌ای ندارد.

از سوی الله صاحب مراتب و درجات است.

فرشتگان و روح (جبرئیل) به سوی او عروج می‌کنند، در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است.

پس تو (ای پیامبر!) صبر جمیل پیشه کن.

بی‌گمان آنها آن (روز) را دور می‌بینند.

و ما آن را نزدیک می‌بینیم.

(همان) روزی که اسمان چون مس گداخته شود.

و کوه‌ها مانند پشم رنگین (متلاشی و پراکنده) شود.

و هیچ دوست صمیمی (و خویشاوندی) از (حال) دوست صمیمی (و خویشاوند خود) نپرسد.

(در حالی که) آنان به یکدیگر نشان داده می‌شوند گناهکار (دوست دارد و) آرزو کند خویشتن را از عذاب آن روز باز خرد به فرزندانش.

و زنش و برادرش.

و قبیله اش که ( همیشه) او را جای و پناه می‌داد.

و همة آنهایی که روی زمین اند (همگی فدا کند) سپس او نجات یابد.

(اما) هرگز چنین نیست، بی‌گمان آن شعله‌های (آتش) سوزان است.

پوست از سر و صورت بر می‌کند.

کسانی را که (به فرمان الله) پشت کردند و (از حق) روی گرداندند، فرا می‌خواند.

و (نیز کسانی را که) اموال را جمع‌آوری و ذخیره کردند. (و حق آن را نپرداختند).

یقیناً انسان کم طاقت (و حریص) آفریده شده است.

هنگامی که بدی (و مصیبتی) به او رسد، بی‌تابی می‌کند.