Showing 1-20 of 44 items.

(Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi) barədə soruşdu.

(O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!

(O əzab yüksək) dərəcələr sahibi olan Allahdandır!

Mələklər və ruh (Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar.

(Ya Peyğəmbər! Kafirlərin əziyyətlərinə) mətanətlə (heç bir təlaş, narahatlıq keçirmədən) səbr et!

Şübhəsiz ki, onlar (müşriklər) onu (o əzabı) uzaq görürlər (ona inanmırlar).

Biz isə onu yaxın görürük (ona inanırıq).

O gün göy göyərmiş mis kimi olacaq;

Dağlar da didilmiş (rəngbərəng) yun kimi olacaqdır.

Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır (hərə öz hayına qalacaqdır).

Onlar bir-birinə göstəriləcəklər (lakin bir-birini tanısalar da, özlərini tanımamazlığa vurub bir-birindən qaçacaqlar). O günün əzabından qurtarmaq üçün günahkar istərdi ki, fəda etsin (fidyə versin) öz oğullarını;

Övrətini və qardaşını;

(Çətin günlərdə) ona sığınacaq verən əşirətini (qohum-əqrabasını);

Və yer üzündə olanların hamısını – təki özünü (Allahın əzabından) qurtarsın!

Xeyr (bu mümkün deyildir). Həqiqətən, o (Cəhənnəm) alovlu atəşdir.

(Elə bir atəş ki) başın dərisini sıyırıb çıxardır (dərini sümükdən ayırır).

Çağırır (o Cəhənnəm itaətdən) çıxanı, (imandan) üz döndərəni

Və (mal-dövlət) yığıb saxlayanı! (Allahın payını verməyəni; acizə, yoxsula əl tutmayanı!)

Həqiqətən, insan (sərvətə) çox həris (tamahkar və kəmhövsələ) yaradılmışdır!

Ona bir pislik üz verdikdə fəryad qoparar.