Showing 1-3 of 3 items.

Mataan! a Skami na inibgay Ami rka (hay Mohammad) so madakl (a mapiya)

Na zambayang ka makapantag ko Kadnan ka, go khorbang ka .

Mataan! a so pkhararangit rka na skaniyan i da a tondas iyan.