Showing 1-20 of 110 items.

So podi na rk o Allah, a so initoron Iyan ko oripn Iyan so kitab, go da a biyaloy Niyan on a bkhog:

Matitho, ka an Iyan kapakiiktiyari so siksa a sangat a phoon Rkaniyan, go an Iyan mapanothol ko miyamaratiyaya a siran so giinggalbk ko manga pipiya, a mataan! a adn a bagian iran a balas a mapiya.

Matatatap siran on sa dayon sa dayon:

Go an Iyan mapakaiktiyar so siran a mitharo sa:"Kominowa so Allah sa wata:"

Daa katao iran on, ago so manga loks iran. Miyakala a katharo a pphakambowat phoon ko manga ngari iran. Da a gi iran tharoon a rowar sa kabokhag!

Na masikn a mapakapaggt ka a ginawang ka (ya Mohammad), makapantag ko manga rarad iran odi ran paratiyaya a angkai a tothol sa makapantag sa boko.

Mataan! a Skami na biyaloy Ami so matatago ko lopa a parahiyasan iyan, ka an Ami siran katpngi o antawaa kiran i taralbi a mapiya i galbk.

Na mataan! a Skami na adn dn a pmbalowin Ami a matatago on a lopa kabagabagas.

Ba aya tangkap ka na mataan! a so manga taw ko liyang ago so migagaang on na miyabaloy siran a pd ko manga tanda Ami a pakammsa?

Gowani a magapas so manga ngongoda ko liyang:"Na pitharo iran: Kadnan Ami, bgi kaming Ka phoon Rka sa limo, go tanorang Ka rkami so btad Ami sa toroan!"

Na piyakatorog Ami siran ko liyang, ko manga ragon a maiitong,

Oriyan iyan na piyakagogonao Ami siran, ka an Ami mapnto o antawaa ko dowa lompok i miyakatndo ko masa a kiyathay ran!

Skami na pphanotholn Ami rka (ya Mohammad) so totholan kiran sii ko bnar: Mataan! a siran na manga ngongoda a piyaratiyaya iran so Kadnan iran, na inomanan Ami siran sa toroan:

Go piyakabagr Ami so manga poso iran: Gowani a gomanat siran na pitharo iran:"Aya Kadnan Ami na so Kadnan o manga langit ago so lopa: da dn a phangniyan Ami a salakaw Rkaniyan a tohan: Sabnsabnar a o sowa ami oto na miyakatharo kami sa miyakalpas (a katharo)!"

"Siran aya a pagtaw Ami na kominowa siran sa salakaw Rkaniyan a manga tohan: Ino a da a khitalingoma iran kiran a katantowan a mapayag? Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag?"

"Na amay ka ganatan iyo siran ago so pzimbaan iran, a salakaw ko Allah, na pagapas kano ko liyang: Ka saboyagan kano o Kadnan iyo ko limo Iyan, go thiyagaran kano Niyan sa rangkap o btad iyo."

Na pkhaylaing ka so alongan, a igira a somibang, na miraramig ko liyang iran sa tampar sa kawanan, na igira a somidp, na pkhaawat kiran sa tampar sa diwang, a sii siran matatago ko madaya on. Giyoto man na pd ko manga tanda o Allah: Na sadn sa toroon o Allah na skaniyan i phakakdg ko ontol; na sadn sa dadagn Iyan, na ding ka dn mitoon sa panarigan a makanggonanao ron.

Na aya tangkap ka kiran na khipag-unaw, a oba di siran na khitotorogn; na gii Ami siran pakakhlikhlidn sa tampar sa kawanan go sa tampar sa diwang: Na so aso iran na igagamba iyan so dowa kamonamona niyan ko gimowa: O maylaing ka siran na katalikhodan ka siran dn sa kapalagoy, go mapnopno ka kiran dn a kalk.

Na giyaya i kiyapakagogonawa Mi kiran, ka an siran makapamagizai. Pitharo o mitharo a pd kiran a:"Pira i kiyathay niyo?" Pitharo iran a:"Aya kiyathay tano na salongan, odi na sabaad sa salongan". Pitharo (o sabaad kiran) a:"So Kadnan iyo i Matao ko kiyathay niyo. Na sogoa niyo so isa rkano rakhs o pirak iyo wai sii ko bandar a ingd: Na pangilaylay sa sadn sa soti a pangn´ngkn na wita niyan rkano, a pagpr a phoon Rkaniyan: Go lalanat, go di kano niyan dn phakitokawi sa isa a taw."

"Mataan! a siran na o katokawi kano iran, na radiyamn kano iran, odi na pakakasowin kano iran ko okit iran, na di kano dn makaslang sa maliwanag samawto sa dayon sa dayon."