Showing 1-11 of 11 items.

Pthasbik ko Allah so zisii ko manga langit go so zisii ko lopa, a Phapaar, a Soti, a Mabagr, a Mawngangn.

Skaniyan so somiyogo ko manga Ommi sa sogo a pd kiran, a pkhabatia iyan kiran so manga ayat Iyan; go pphakasoti kiran go pphakandao kiran ko kitab ago so ongangn; a mataan a aya btad iran gowani na matatago dn ko karibat a mapayag;

Go so manga salakaw a pd kiran a da kiran pn raot. Na Skaniyan so Mabagr, a Mawngangn.

Giyoto man so kakayaan o Allah, imbgay Niyan ko taw a kabaya Iyan: Na so Allah i Khirk ko kakayaan a mala.

Aya ropaan o siran a siyanaan ko Tawrat, oriyan iyan na da iran nggolalann skaniyan, na lagid o ropaan o kimar a phagawid sa manga kitab. Miyakaratarata a ropaan o pagtaw a so piyakambokhag iran so manga ayat o Allah: Na so Allah na di Niyan thoroon so pagtaw a manga darowaka.

Tharoang ka:"Hay manga Yahodi, oba niyo initgo a mataan! a skano i pkhabayaan o Allah a di ron pd so manga manosiya, na zinganin na niyo so kapatay, o skano na pmamataan kano!"

Na di iran dn oto zinganinn sa dayon sa dayon, sabap ko miniona o manga lima iran (a dosa). Na so Allah na katawan Iyan so manga darowaka!

Tharoang ka a:"Mataan! a so kapatay a so pphalagoyan iyo skaniyan: Na mataan aya! a mipthoona kano niyan; oriyan iyan na phakandodn kano ko (Allah a) Matao ko masoln, ago so mapayag: Na phanotholn Iyan rkano so pinggolawla niyo!"

Hay miyamaratiyaya, igira a inipananawag so sambayang ko alongan a Jomaat, na nggagaang kano somong ko tadm ko Allah, go awai niyo so kaphapasai: Giyoto man i mapiya rkano o skano na katawi niyo!

Na igira a miyapasad so sambayang, na pharaparak kano ko lopa, go niyo mbabanoga so kakayaan o Allah, go tatadmi niyo so Allah sa madakl, ka ang kano makaslang sa maliwanag.

Na igira a miyakaylay siran sa dagangan, odi na karimbaran, na zasakoya siran on, go ganatang ka iran ko katitindg ka (ya Mohammad). Tharoang ka a:"So (balas a) zisii ko Allah na aya tomo a di so karimbaran, ago so dagangan! Na so Allah i taralbi a mapiya ko pphamgay sa riskhi."