Showing 1-20 of 28 items.

Rci:"Bylo mi vnuknuto, že skupina džinů naslouchala a řekla: ,Naslouchali jsme Koránu podivuhodnému,

k přímé cestě vedoucímu, takže jsme v něj uvěřili a již nikoho nebudeme přidružovat k Pánu, svému.

A věru On - povznesena nechť je důstojnost Pána našeho - si nevzal družku ani syna žádného.

Avšak hlupák jeden z nás o Bohu vedl řeči míru přesahující,

ačkoliv jsme se dosud domnívali, že ani lidé, ani džinové o Bohu nebudou vést řeči lživé!

Mužové někteří pak z lidí u mužů z džinů útočiště vyhledali, ti však jen pošetilost jejich rozmnožili

a lidé se - podobně jako vy - že Bůh nikoho nevzkřísí, domnívali.

A prohledali jsme nebe, avšak nalezli jsme je plné stráží silných a plamenů šlehajících.

A sedávali jsme dříve u něho na místech vhodných k naslouchání, však kdokoliv z nás chce naslouchat nyní, ten shledá, že naň číhá plamen šlehající.

A my věru nevíme, zda zlo je zamýšleno pro ty, kdož na zemi dlí, či zda Pán jejich si pro ně přeje správného vedení.

Mezi námi jsou věru bezúhonní a jsou mezi námi zajisté i jiní než takoví, my na sekty jsme rozděleni.

Domníváme se, že nikdy se nám nepodaří uniknout zásahu Božímu na zemi, ba ani pomocí útěku.

A když slyšeli jsme o správném vedení, uvěřili jsme v ně; a ten, kdo v Pána svého věří, ať nebojí se ani poškození, ani útlaku.

A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá se cestou správnou.

Co nespravedlivých se týká, ti peklu palivem budou.?"

A půjdou-li touto cestou, My věru je napojíme vodou hojnou,

abychom je zkoušeli. Kdokoliv však se odvrátí od připomenutí Pána svého, toho On uvede do trestu těžkého.

A modlitebny patří Bohu; nevzývejte v nich tedy spolu s Bohem nikoho!

A když povstal služebník Boží, vzývaje Jej, tu div se proti němu nezvedli v hustém zástupu.

Rci:"Já modlím se pouze k Pánu svému a nikoho nepřidružuji k Němu."