Showing 1-20 of 37 items.

HA meem.

UPPENBARELSEN av denna Skrift är Guds, den Allsmäktiges, den Vises, verk.

Himlarna och jorden rymmer helt visst budskap till dem som vill tro.

Och i er egen natur och hos alla de djur som Han låter [föröka sig och] spridas [över jordens yta] finns tecken för dem som äger inre visshet.

Och i växlingen mellan natt och dag och i det som Gud sänder ned från himlen till livets vidmakthållande och därmed ger nytt liv åt jorden, som varit död, och i vindarnas rörelser - [i alla dessa företeelser] ligger tecken för människor som använder sitt förstånd.

Detta är Guds budskap, som Vi förmedlar till dig [Muhammad] och med dem sanningen. - Men på vilken förkunnelse skall de tro som [inte fäster avseende vid] Gud och Hans tecken?

Arma, förljugna syndare

som, när han hör Guds budskap läsas upp för honom, förskansar sig bakom en högmodigt avvisande hållning, som om han ingenting hört! Låt honom veta att [han skall få utstå] ett svårt lidande!

Och för den som, när han får kännedom om något av Våra budskap, skämtar bort det ligger ett förnedrande straff [i beredskap].

Helvetet är dem inpå hälarna och ingenting av det som de har uppnått [i livet] och ingen av dem som de har valt till beskyddare i Guds ställe skall vara dem till någon nytta; ja, ett straff av stor stränghet [väntar] dem.

Denna [Koran] är en vägledning. Men för dem som avvisar sin Herres budskap är ett svidande bittert straff förberett.

DET ÄR Gud som har låtit havet tjäna er, så att skeppen på Hans befallning seglar över det och ni skall kunna söka det som Han i Sin godhet [beviljar er] - kanske skall ni också tacka Honom.

Och Han har skapat allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär för att tjäna er - allt är Hans gåva; i detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Uppmana de troende att förlåta dem som inte ser fram emot Guds dagar; det är nämligen Han som då skall ge människorna den lön som de har förtjänat [med sina handlingar].

Den som gör rätt har själv gott av sina handlingar, och den som gör orätt gör det till nackdel för sig själv. Till sist skall ni föras åter till er Herre.

VI GAV Israels barn Skriften och rätt att styra och döma [i enlighet med Guds lag] och Vi lät profeter uppstå bland dem; och Vi sörjde för dem med goda och nyttiga ting och Vi visade dem sådan nåd som Vi inte har visat något annat folk.

Och Vi gav dem klara föreskrifter i allt som rör religionen, och först efter att ha fått all kunskap blev de oense om dessa [föreskrifters innebörd] av ovilja och avund mot varandra. På Uppståndelsens dag skall Din Herre döma mellan dem i alla de frågor som de tvistade om.

Därefter har Vi visat dig [Muhammad] en väg till förverkligandet [av trons] syfte; följ därför denna väg och fäst dig inte vid de okunnigas önskningar.

De kan inte skydda dig mot Guds [vrede, om du skulle göra dem till viljes]; de orättfärdiga beskyddar varandra, men Gud är de gudfruktigas Beskyddare.

Denna [Skrift] öppnar era ögon [för sanningen] och är en vägledning och en nåd för dem som har inre visshet.