Showing 1-20 of 37 items.

Ha, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

Initoron so kitab a phoon ko Allah a Mabagr, a Mawngangn.

Mataan! a zisii ko manga langit ago so lopa, so titho a manga tanda ko miyamaratiyaya;

Go zisii ko kiyaadna rkano, go so ipphayapat Iyan a manga baraniyawa, so manga tanda ko pagtaw a khitotomangkd;

Go (zisii ko) gii kapakazambi o gagawii ago so dawndaw, go so kiyapakatorona o Allah phoon ko kawang ko (oran a) pagpr, na inoyag Iyan sa sabap rkaniyan so lopa ko oriyan o kiyapatay niyan, go so kapkhaalin o manga ndo, - sa manga tanda a rk o pagtaw a pnggdagdaan iran.

Giyoto man so manga ayat o Allah, a pmbatiyaan Ami rka oto sii ko bnar: Na antonaa i tothol ko oriyan o (katharo o) Allah go so manga ayat Iyan i pharatiyayaan iran?

Sangat a siksa a bagian o oman i bokhag, a baradosa:

Pphamakin´gn iyan so manga ayat o Allah a pmbatiyaan on, oriyan iyan na idadayon iyan dn so dosa, a mananakabor, ka maniyan oto a da man´g: Na pphanotholang ka on so siksa, a malipds!

Na igira a adn a miyasowa iyan ko manga ayat Ami a mayto bo, na balowin iyan oto a kasandagan: Siran man na adn a bagian iran a siksa a phakahina.

Sii ko kasasangoran iran so naraka Jahannam: Go da a milinding kiran o miyasokat iran a mayto bo, go da a (milinding kiran o) nganin a kinowa iran a salakaw ko Allah a manga panarigan: Go adn a bagian iran a siksa a mala.

Giyaya na toroan: Na so miyamangongkir ko manga ayat o Kadnan iran, na adn a bagian iran a siksa a pd ko sangat a siksa a malipds.

So Allah so piyakaphasiyonot Iyan rkano so kalodan, ka an pphamakaktas so manga kapal ko liyawaw niyan sabap sa sogoan Iyan, go ang kano gii makambabanog ko kakawasaan Iyan, go ang kano makapanalamat.

Go piyakaphasiyonot Iyan rkano so nganin a zisii ko manga langit ago so nganin a zisii ko lopa: Sa kalangolangowan iyan a phoon Rkaniyan; mataan! a matatago roo man so titho a manga tanda a rk o pagtaw a pphamimikirann iran.

Tharoang ka ko siran a miyamaratiyaya: Napi iran so siran a di iran ikhalk so manga gawii o Allah: Ka imbadal Iyan ko pagtaw so pinggalbk iran.

Sa taw a nggalbk sa mapiya, na rk o ginawa niyan; na sa taw a nggalbk sa marata, na phakatana on. Oriyan iyan na sii kano bo ko Kadnan iyo phamakandoda.

Na sabnsabnar a inibgay Ami ko manga moriyataw o Israil so kitab, go so ongangn, go so kananabii; go inipagpr Ami kiran so manga pipiya; go inilbi Ami siran ko manga kaadn (ko masa iran).

Go bigan Ami siran sa manga rarayag a karina a pd ko sogoan: Na da siran zoransorang inonta ko oriyan o kiyapakawma kiran o katao, ka dngki ran; mataan! a so Kadnan ka na khokomn Iyan siran ko alongan a qiyamah sii ko miyabaloy siran on a zosoransorang.

Oriyan iyan na piyakathakna Ami ska ko okit a pd ko sogoan: Na Kdgang ka oto, na ding ka pagonoti so manga n´nga o siran a di manga tatao.

Mataan! a siran na da dn a milinding iran rka ko Allah a mayto bo: Na mataan! a so manga darowaka na so sabaad kiran i manga panarigan o sabaad: Na so Allah i Panarigan o khipanananggila.

Giya Qor´an aya na manga osayan a rk o manga manosiya, go toroan go limo ko pagtaw a khitotomangkd.