Showing 1-20 of 111 items.

Soti so (Allah a) piyakalalakaw Niyan so oripn Iyan (a Mohammad) ko kagagawii phoon ko Masjid Al-Haram sii ko Masjid Al-Aqsa, so piyakandaklan Ami sa mapiya so mliliyota on, - ka phakaylayn Ami skaniyan ko manga tanda Ami: Mataan! a so Allah so Pphakan´g, a Pphakaylay.

Na inibgay Ami ko Mosa so kitab, go biyaloy Ami skaniyan a toroan ko manga moriyataw o Israil, - (pitharo Ami a:)"Da a khowaan iyo a salakaw Rakn a sasarigan."

(Hay) Kiyababadan ko taw a riyoran Ami a pd o Noh (ko kapal), mataan! a so Noh na aya btad iyan na oripn, a mananalamat.

Na piyakitokawan Ami ko manga moriyataw o Israil sii ko kitab, a mataan! a phaminasa kano dn ko lopa sa makadowa, go mataan! a phangarasi kano dn sa kapangarasi a mala!

Na amay ka makawma so diyandi a paganay sa dowa oto, na pakipangarasiyan Ami skano ko manga oripn Ami a adn a bagr iyan a mitataralo: Na pakaphagazogaan iran so pagltltan o manga walay; na miyabaloy a diyandi a mapnggolawla.

Oriyan iyan na ikasoy Ami rkano so kappgsa kiran: Go bgan Ami skano sa manga tamok (a madakl), go manga wata, go balowin Ami skano a madakl a taw.

(Na pitharo Ami a:) O phiyapiya kano, na miyakaphiyapiya kano sa rk o ginawa niyo; na o mbinasa kano, na rk o ginawa niyo. Na amay ka makawma so diyandi a mori, (na pakapangarasin Ami siran), ka an iran mapakarimng so manga paras iyo, go an siran makasold ko Masjid (Al-Aqsa) lagid o kiyapakasold iran on ko paganay a kiya okitan, go an iran mabinasa so miyamgs sa mala a kapaminasa.

Masikn so Kadnan iyo na ikalimo kano Niyan; na o kasoy kano (maminasa), na ikasoy Ami (so siksa rkano): Na inisnggay Ami so naraka Jahannam a tharongkoan ko miyamangongkir.

Mataan! a giya ungkai a Qor´an na phakatoro ko skaniyan a lbi a matitho, go pphanotholn iyan ko miyamaratiyaya a siran so minggagalbk ko manga pipiya, a mataan! a adn a bagian iran a balas, a lbi a mala;

Na mataan! a siran a di mapaparatiyaya ko akhirat, na mithiyagar Kami sa bagian iran a siksa a malipds.

Na pphangnin o manosiya so marata (igira a pkhararangitan) lagid o kapphangniya niyan ko mapiya, na tatap a so manosiya na gaanggaann.

Na biyaloy Ami so gagawii ago so dawndaw a dowa a tanda: Na piyakasalm Ami so tanda a gagawii, na biyaloy Ami so tanda o dawndaw a masindaw; ka ang kano gii makambabanog sa riskhi a phoon ko Kadnan iyo, go an iyo katokawi so bilangan o manga ragon, go so itongan: Na so langowan taman na piyagosay Ami skaniyan sa marayag a kapagosay.

Na oman i manosiya na initambd Ami ron so sorat o amal iyan sii ko lig iyan: Na pakagmawn Ami ron sa alongan a qiyamah a sorat a masangat iyan a makakayat.

(Tharoon on a:)"Batiya angka so sorat ka: Makatatarotop so ginawang ka sa alongan nai a phamagitong rka."

Sadn sa komdg ko ontol, na phakakdg ko ontol sa rk bo a ginawa niyan: Na sadn sa somilay, na phakasilay sa rombo phakatana: Na di khaawidan o baradosa so dosa o pd iyan: Na di Kami phaniksa taman sa di Kami makasogo sa sogo.

Na igira a kabaya Ami a kabinasa Ami ko phagingd, na sogo on Ami so manga nakoda rkaniyan (a nggolalan ko manga rasol) na ndarowaka siran roo; na mapatot on so katharo (a siksa): Na binasaan Ami skaniyan sa tarotop a kabinasa.

Na madakl a bininasa Mi ko manga pagtaw a miyaoriyan o Noh. Na makatatarotop so Kadnan ka sii ko manga dosa o manga oripn Iyan a Kaip a Pphakaylay.

Sadn sa aya btad iyan na kabaya iyan so magaan, na nggagaanan Ami ron sii (sa doniya) so khabayaan Ami sii ko taw a kabaya Ami: Oriyan iyan na isnggay Ami a rk iyan so naraka Jahannam a phakasold on a kapapaawingan, a mibobowang.

Na sadn sa kabaya iyan so akhirat, go panamaran iyan nggalbk so pnggalbkn rkaniyan, a skaniyan na mapaparatiyaya, - na siran man na miyabaloy so galbk iran a tatarimaan.

Oman i isa na pmbgan Ami so siran nai go so siran aya, ko pammgayan o Kadnan ka: Na da ko btad o pammgayan o Kadnan ka iba kharn.