Showing 1-20 of 25 items.

Amay ka so langit na manga bbnsad,

Go mangonot ko Kadnan iyan, ka miyapatot on,

Go amay ka so lopa na pakawladn,

Go iyawa iyan so nganin a madadalm on, na kadaan sa tago,

Go mangonot ko Kadnan iyan, ka miyapatot on!

Hay manosiya, mataan! a ska na pananagontaman sa taman sa kitmo ko Kadnan ka sa samporna a panagontaman, ka mipmbaratmowa aka Skaniyan.

Na sadn sa mibgay ron so daptar iyan sii ko kawanan iyan,

Na mapamagitong dn sa itongan a malbod,

Go makandod ko manga tonganay niyan a mabababaya!

Na so pman so midawag on so daptar iyan sii ko tampar ko likod iyan.

Na migoraok iyan dn so kabinasa,

Go makasold ko kadg.

Mataan! a skaniyan na so katatago iyan (sa doniya) ko manga tonganay niyan na mabababaya.

Mataan aya! a aya tangkap iyan on na di dn phakandod (ko Kadnan iyan).

Oway na, mataan! a so Kadnan iyan; na tatap a phagilayn Iyan!

Na pzapa Ako sa ibt ko pamorawag a mariga,

Ago so gagawii, go so nganin a miyatigans iyan,

Go so olan igira a mimbiring,

Ka pphakasakat kano dn ko sapangkat phoon ko sapangkat.

Na antonaa i makaarn kiran sa di iran kapharatiyaya,