Showing 1-20 of 25 items.

Als de hemel zal gespleten worden.

Als hij zijn Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal:

Als de aarde zal worden uitgestrekt,

En datgene, wat er in is, uitgeworpen zal worden, en zij ledig zal overblijven.

Als zij haren Heer gehoorzamen, en diens bevelen uitvoeren zal.

O mensch! indien gij oprecht arbeidt, arbeidt gij om uwen Heer te zien, en gij zult hem aanschouwen.

En degeen, wien hij zijn boek in de rechterhand zal hebben gegeven.

Zal zachtmoedig behandeld worden,

En zal tot zijn gezin met vreugde terugkeeren.

Maar hij wien men het boek zijner werken achter den rug zal geven,

Zal de vernietiging over zich roepen;

Doch hij zal in de hel gezonden worden om verbrand te worden,

Omdat hij op aarde onbeschaamd te midden van zijn gezin zijne genoegens naleefde;

Waarlijk, hij dacht, dat hij nimmer tot God zou terugkeeren.

Ja, waarlijk, God zag alles,

Daarom zweer ik bij de roode kleur van den schijn van den zonsondergang.

En bij den nacht, en de dieren, welke hij doet verzamelen.

En bij de maan, als die vol is.

Gij zult zeker van graad tot graad overgaan.

Wat scheelt hun dus, dat zij niet in de opstanding gelooven?