Showing 1-19 of 19 items.

هنگامی که آسمان شکافته شود.

وهنگامی که شارگان پراکنده شوند (وفرو ریزند).

وهنگامی که دریاها (به هم آمیزند و) روان گردند.

وهنگامی که قبرها زیرورو شوند.

(در آن هنگامی) هرکس خواهد دانست آنچه را که پیش فرستاده وآنچه را که باز پس داشته است.

ای انسان! چه چیزی تو را (نسبت) به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟

آن که تو را آفرید, آنگاه شکل واعضایت را تمام کرد سپس معتدل گرداند.

و به هر شکلی (وصورتی) که خواست, تو را ترکیب نمود.

هرگز چنین نیست (که شما گمان می کنید) بلکه شما روز جزارا تکذیب می کنید

و بی گمان نگهبانانی (از فرشتگان) بر شما گمارده شده.

که نویسندگانی بزرگوار هستند

آنچه را انجام می دهید می دانند (واعمال نیک وبد شما را یار داشت می کنند)

مسلماً نیکان در نعمت (های بهشت) هستند.

ویقیناً بدکاران در (آتش) جهنم اند.

روز جزا به آن در آیند (وسبوزند).

وهر گز آنان از آنجا غایب نباشند

و تو چه می دانی که روز جزا چیست؟!

باز تو چه می دانی که روز جزا چیست؟!

روزی که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست, ودر آن روز حکم (وفرمان) از آنٍ خداست.