Showing 1-19 of 19 items.

E kur të çahet qielli.

Dhe kur të shkapërderdhen yjet.

Dhe kur të përzihen detet.

Dhe kur të trazohen varret.

Atëbotë secili njeri e din se çka punuar dhe çka ka lënë prapa!

O ti njeri po ç’të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e i urtë?

I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi.

Të formësoi në formën që Ai dëshiroi!

Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë.

Kurse ndaj jush janë përcjellësit!

Janë shkrues të ndershëm te All-llahu.

Ata e dinë se çka punoni.

E s’ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve (në Xhennet).

Dhe se mëkatarët janë në Xhehennem.

Aty futen ata ditën e gjykimit (të cilën nuk e besonin).

Dhe nuk kanë të larguar prej tij.

E ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit?

Përsëri, ç’të mësoi ty se ç’është dita e gjykimit?

Është dita kur askush, askujt nuk do të mund t’i ndihmojë asgjë; atë ditë e tërë çështja i takon vetëm All-llahut!