Showing 1-20 of 200 items.

Alif, Lam, Mim. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.)

So Allah! Da a tohan a inonta Skaniyan, - a Oyagoyag, a Thatandingan.

Piyakatoron Iyan rka (ya Mohammad) so kitab, a bnar, a tomatanto ko kitab a miyaonaan iyan; go piyakatoron Iyan so Tawrat go so Injil:

A miyaona, a toroan ko manga manosiya, go piyakatoron Iyan so padoman. Mataan! a siran a da pamaratiyaya ko manga ayat o Allah na adn a bagian iran a siksa a sangat, na so Allah na Mabagr, a Phapaar ko kandadan´g.

Mataan! a so Allah, na da a makaphagma on a mayto bo sii ko lopa, go da sii ko langit.

Skaniyan i gii rkano mbontal sii ko manga tiyan sa sadn sa kabaya Iyan. Da a tohan a inonta Skaniyan, a Mabagr, a Mawngangn.

Skaniyan so tomiyoron rka ko kitab: So sabaad on na manga ayat a manga rarayag; a giyoto i onayan o kitab: Go adn a pd a makaphlilingowa. Na so pman so siran a katatagoan so manga poso iran sa anganangan na phagonotan iran so minilingo ron, ka tontot ko samok, go tontot ko khaakiran on; na da a matao ko khaakiran on a inonta so Allah. Na so mithatakna ko katao na gi iran tharoon a:"Piyaratiyaya mi oto; ka palaya phoon ko Kadnan ami:" Na da a phakasabot on a rowar ko manga papantas i akal!.

"Kadnan ami, ding ka phalinga so manga poso ami ko oriyan o masa a kiyatoroang Ka rkami, go bgi kaming Ka a phoon ko hadapan Ka sa limo; mataan! a Ska na Ska so tanto a phphammgay."

"Kadnan ami, mataan! a Ska i mlimod ko manga manosiya sii ko gawii a da a sangka a madadalm on; mataan! a so Allah na di pndorat ko wakto o diyandi."

Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, - na da dn a milinding kiran o manga tamok iran ago so manga wata iran ko (siksa o) Allah a mayto bo: Ka siran man na siran i itagon o apoy.

Lagid o adat o pagtaw o Pir´awn, ago so miyaonaan iran a piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na bininasa siran o Allah sabap ko manga dosa iran. Na so Allah na maylot i kandadan´g.

Tharoang ka ko siran a da pamaratiyaya a: Ndaagn kano dn go thimoon kano ko naraka Jahannam, - a mikharatarata a darpa!"

"Sabnar a adn a tanda iyo sii ko dowa pagtaw a miyakambaratmowa: Adn a isa a pagtaw a gii makimbonoay sa lalan ko Allah, go adn a salakaw ron a kapir; a pkhaylay ran siran a katatakpan siran ko kaylay a mata. Na so Allah na ipmbagr Iyan so tabang Iyan ko taw a kabaya Iyan. Mataan! a matatago roo man so titho a thoma ko adn a manga kaylay niyan."

Inibarayat ko manga manosiya so kabaya ko pkhakababayaan a manga babay go manga wata; go manga kakawasaan a piyanimo a bolawan ago pirak; go manga koda a khitatandaan; go manga pangangayamn go manga babasoka. Giyoto man na matag sagad a kapipiya ginawa ko kawyagoyag sa doniya; na so Allah na Ron so mapiya a khandodan.

Tharoang ka a: Ba ko rkano phanothola so mapiya a di giyoto? Adn a bagian o siran a miyamananggila sii ko Kadnan iran a manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg; a kakal siran on; go manga karoma a manga soti, go kasosoat a phoon ko Allah. Na so Allah na phagilayn Iyan so manga oripn Iyan,

Siran na gi iran tharoon a:"Kadnan ami, mataan! a miyaratiyaya kami: Na napiyang Ka rkami, so manga dosa mi, go pakalidasa kaming Ka ko siksa ko naraka;"

A manga papantang, go miyamangimbnar go pphamangongonotan; go pphamammgay; go pphamangni sa maap ko kapkhakalibabas iyan.

Pizaksian o Allah; a mataan aya! a da a patot a pzoasoatn a inonta Skaniyan; go (pizaksian o) manga malaikat, go so adn a manga katao niyan, a mamamayandg ko kapaginontolan. Da a patot a pzoasoatn a inonta Skaniyan, a Mabagr, a Mawngangn.

Mataan! a aya okit ko kapagintaw sii ko Allah na so Islam: Na kna a ba da pagayonayon so piyamgan ko kitab inontabo ko oriyan o kiyapakatalingoma kiran o katao, ka minddngkiya siran. Na sa taw a ongkirn iyan so manga ayat o Allah, na mataan! a so Allah na magaan i kapamagitong.

Na amay ka pamawalng ka iran, na tharoang ka a:"Inimbayorantang akn so ginawa ko ko Allah go so taw a miyonot rakn." Na tharoang ka ko siran a piyamgan ko kitab ago so manga Ommi a:"Ino mimbayorantang kano?" Na o mimbayorantang siran, na sabnar a matoro siran, na o talikhod siran, na aya bo a paliyogat rka na so kisampay (o sogoan); ka so Allah na phagilayn Iyan so manga oripn Iyan.