Showing 1-4 of 4 items.

Tharoang ka: Skaniyan so Allah, a Isaysa!

So Allah a pphangangaronganan!

Da mbawata, go da mbawataan,

Go da a miyaadn a saginda Niyan a isa bo.