Showing 1-4 of 4 items.

(ای پیامبر) بگو: «او خدای یکتا ویگانه است.

خدا بی نیاز است (وهمه نیاز مند اوهستند).

نه (فرزندی) زاده و نه زاده شده است.

وهیچ کس همانند وهمتای او نبوده ونیست».