Showing 1-9 of 9 items.

Sangat a siksa, a rk o oman i taliyantaan, a makasodi,

A so miyanimo sa tamok na miyataman on magitong,

Tatarimaan iyan sa mataan! a so tamok iyan na miyabaloy niyan skaniyan a kakal!

Gnki niyan oto, mataan a phozangn dn ko makaropt;

Na antawaa i miyakandao rka o antonaa so makaropt?

So apoy o Allah, a pakakakadgn,

So pzokhayaw ko manga poso:

Mataan aya! a sii kiran mikolob,

Sii ko manga pask a manga rarawa.