Showing 1-9 of 9 items.

Bone ya tabbata ga duk mai nune, mai zunɗe (mai raɗa).

Wanda ya tara dũkiya, kuma ya mayar da ita abar tattalinsa.

Yana zaton cẽwa dũkiyarsa za ta dawwamar da shi.

A"aha! Lalle ne zã a jẽfa shi a cikin Huɗama.

Kuma me ya sanar da kai abin da ake ce wa Huɗama?

Wutar Allah ce wadda ake hurawa.

Wadda take lẽƙãwa a kan zukata.

Lalle ne ita abar kullẽwa cea kansu.

A cikin wasu ginshiƙai mĩƙaƙƙu.