Showing 1-9 of 9 items.

وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای.

(همان) کسی که مال فراونی گرد آورد وشمارش کرد.

گمان می کند که مالش او را جاو دانه می سازد.

هرگز چنین نیست (که او گمان می کند) مسلماً در "حطمه" انداخته خواهد شد.

و تو چه دانی "حطمه" جیست؟!

آتش برا فروخته الهی است.

(آتشی) که بر دلها چیره گردد (و بسوزاند).

بی گمان آن (آتش) بر آنها فروبسته (و ازهر سوء آنها را محاصره کرده است).

در ستونهای بلند (وکشیده شده) است.