Showing 1-20 of 99 items.

Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, en Koran, klar i sig själv och som ger en klar framställning av sanningen.

Kanske skall de [en gång], dessa som framhärdar i att förneka den, önska att de hade underkastat sig Guds vilja [medan det ännu var tid].

Låt dem frossa och njuta [fröjderna i] detta liv och låt deras [samveten] sövas av hoppet [att räkenskapens Stund aldrig kommer]. Tids nog skall de få veta [sanningen].

Vi har aldrig låtit ett folk förgås utan att först utsätta en frist för dem.

Inget folk kan vare sig förkorta eller förlänga den för dem [utsatta] fristen.

De [som förnekar sanningen] säger:"Du måste vara galen, du som [påstår att] denna Koran har uppenbarats för dig!

Varför har du inte kommit till oss med änglarna [i följe], om du är en av dem som talar sanning?"

Vi sänder inte änglarna annat än med den slutliga Sanningen, och [tvivlarna] får då ingen [ytterligare] frist.

Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!

ÄVEN FÖRE din tid [Muhammad] sände Vi [Våra sändebud] till folken i det förgångna,

men inget sändebud kom till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom.

Och [samma motstånd mot förkunnelsen] låter Vi genomsyra dessa obotfärdiga syndares hjärtan.

De tror inte på den trots att [de vet vad som hände] dessa äldre folk.

Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken],

skulle de säkerligen säga:"Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!"

OCH VI har lagt ut stjärnbilder på himlens valv till glädje för [nattliga] betraktare;

och Vi har fredat dem för [intrång av] alla utstötta demoner;

men om någon där vill smyga sig till förbjuden kunskap skall han genskjutas [och brännas] av en klart lysande låga.

Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl avvägd plan.

Och Vi har sörjt för att ni där får ert uppehälle och för uppehället av allt levande som ni inte har ansvar för.