Showing 1-20 of 99 items.

Xarfaha hore waa la soo sheegay Macnahooda, Kuwana waa Aayadaha Kitaabka iyo Quraanka cad.

Wax badanbay tamanin (Jeclaan) kuwii Gaaloobay (Aakhiro) inay Muslimiin ahaadaan (adduunkii).

ka tag ha cuneen hana raaxasyteene Hana Shuqliso yididiilo way ogaan doonaane,

Magaalo la halaago oo kasta waxaa u sugnaaday Wakhti la yaqaanno.

Kamana hor marto umadi Ajasheeda (wakhtigeeda) Kamana dib marto.

Waxay dhaheen kan Quraanka lagu soo dejiyayow Adugu waad waalantahay.

Maad malaa"ig noo keentid haddaad run Sheegi.

Umana soo Dehinno Malaa"igta xaq mooyee lamana sugeen Gaalada (markaas).

Annagaa soo dejinnay Quraanka annagaana Dhawri.

waxaan u dirray hortaa (rasuullo) Ummadihii hore.

Rasuul kasta oo u yimaaddana waxay ahaayeen kuwo ku jeesjeesa.

saasaana u galinaa (Gaalnimada) quluubta dambiilayaasha.

mana rumeeyaan Quraanka waxaana tegay (hor maray) sumaddii «Jidkii» kuwii horreeyey.

haddaan uga furro korkooda irrid samada ooy ahaadaan kuwo kora

waxay odhan lahaayeen waxaan uun la awday (La tiray) aragyadannadii, waxaabanse nahay qoom la sixray.

waxaan yeellay samada buruuj (Meelo) waxaan u qurxinnay kuwa dayi (eegi).

waxaana ka dhawray shaydaan la tuuray «fogeeyey» dhammaantiis.

mid dafa maqalka oo danab cad raaco mooyee.

dhulkana waan fidinay waxaana ku ridnay «sugnay» dhexdeeda Buuro, waxaana ka soo bixinay wax kasta oo Miisaaman.

waxaana idiinka yeellay dhexdiisa nolol iyo waxaydaan arzaaqi karin.