Showing 1-20 of 99 items.

Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Giyaya na manga ayat ko kitab, go Qor´an a miyakapayag (ko ontol).

Madakl a kapndingandingana o siran a da pamaratiyaya, sa oba siran bo miyabaloy a manga Moslim.

Botawaning ka siran, ka an siran pphakakan, go an iran pkhasawiti (so doniya): Go so kattmbanga kiran o inam: Ka katokawan iran bo.

Na da a bininasa Mi a phagingd a ba da a kitab iyan a mappnto.

Di kapngagaanan o pagtaw so adial iyan, go di iran khisndod.

Na pitharo iran:"Hay tiyoronan ko ndao, mataang ka a titho a pmbthangn!"

"Ino kaming ka di khawiti sa malaikat o ska na pd ko khipmamataan?"

(Pitharo o Allah:) A di Ami phakatoronn so malaikat inonta o rakhs o bnar: Na samawto na di siran dn makanggowamay!.

Mataan! a Skami na Skami i tomiyoron ko (Qor´an a) ndao; go mataan! a Skami i titho a somisiyap on.

Na sabnsabnar a siyogoan Ami so miyaonaan ka sii ko pithanggisa ka tindg ko miyangaoona:

Na da a miyakatalingoma kiran a sogo a ba iran da pamagrgi skaniyan.

Lagid aya man i kipzanipn Ami ron ko manga poso o manga baradosa,

A di siran on pharatiyaya; oba di sabnar a somiyagad so miyasowa o miyangaoona.

Na apiya pn lomka Kami kiran sa pinto ko langit, na mabaloy siran a makapanik siran on,

Na tharoon iran dn a:"Mataan! a birg so manga kaylay tano: Kna, ka sktano na pagtaw a miyangababalik a mata niyan."

Na sabnsabnar a tiyagoan Ami so langit sa manga darpa o manga bitoon, go inipharas Ami ron oto a rk o pphamakaylay ron;

Na siniyap Ami oto phoon ko langowan a shaytan a pradiyamn:

Ogaid na so miyamankhaw sa kan´g, na siyaloba skaniyan a kadg, a mapayag.

So lopa na kiyayat Ami oto; go piyamakatindgan Ami oto sa manga palaw; go piyamakathoan Ami oto sa mbarambarang a didiyangkaan.

Go singgayan Ami skano ron sa manga kawiyagan ago so kna a ba skano i pphamagpr on.