Showing 1-20 of 99 items.

A. L̃. R. Waɗancan ãyoyin littãfi ne da abin karantãwa mai bayyanãwa.

Da yawa waɗanda suka kãfirta suke gũrin dã dai sun kasance Musulmi.

Ka bar su su ci kuma su ji dãdi, kuma gũri ya shagaltar da su, sa"an nan da sannu zã su sani.

Kuma ba Mu halakar da wata alƙarya ba fãce tanã da littafi sananne.

Wata al"umma bã ta gabãtar ajalinta, kuma bã zã su jinkirta ba.

Suka ce:"Yã kai wanda aka saukar da Ambato (Alƙur"ãni) a kansa! Lalle ne kai, haƙĩƙa, mahaukaci ne."

"Dõmin me bã zã ka zo mana da malã"ĩku ba idan ka kasance daga mãsu gaskiya?"

Bã Mu sassaukar da malã"iku fãce da gaskiya, bã zã su kasance, a wannan lõkacin, waɗanda ake yi wa jinkĩri ba.

Lalle Mũ ne, Muka saukar da Ambato (Alƙur"ãni), kuma lal1e Mũ, haƙĩƙa, Mãsu kiyayẽwane gare shi.

Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun aika Manzanni a cikin ƙungiyõyin farko, gabãninka.

Kuma wani Manzo bã ya zuwa gare su fãce sun kasance sunã mãsu, izgili a gare shi.

Kamar wancan ne Muke shigar da shi a cikin zukãtan mãsu laifi.

Bã su yin ĩmãni da shi, kuma haƙĩƙa, hanyar mutãnen farko ta shige.

Kuma dã Mun bũɗe wata ƙõfa daga sama a kansu har suka wuni a ciki sunã tãkãwa.

Lalle ne dã sun ce:"Abin sani kawai, an rufe idãnuwanmu ne. Ã"a, mũ mutãne ne waɗanda aka sihirce."

Kuma lalle ne, haƙĩƙa Mun sanya waɗansu masaukai a, cikin sama, kuma Muka ƙawãta ta ga masu kallo.

Kuma Muka kiyãye ta daga dukan Shaiɗani wanda ake jĩfa.

Fãce wanda ya sãci saurãre sai wutar yũlã bayyananniya ta bĩ shi.

Kuma ƙasa Mun mĩkẽ ta kuma Mun jẽfa duwãtsu tabbatattu a cikinta kuma Mun tsirar a cikinta, daga dukan abu wanda ake aunãwa da sikẽli.

Kuma Muka sanyã muku, a cikinta, abũbuwan rãyuwã da wanda ba ku zamã mãsu ciyarwa gare shi ba.