Showing 1-20 of 99 items.

الر (الف . لام . را) این آیات کتاب و قرآن روشنگر است .

چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند (و آرزو می کنند) که ای کاش مسلمان بودند.

بگذار آنها بخورند ، و بهره گیرند ، و آرزوها (ی دراز) سرگرم (وغافل) شان سازد ، پس بزودی خواهند دانست .

و ما (اهل) هیچ دیار (و شهر) ی را هلاک نکردیم؛ مگر اینکه (مهلت و) اجلی معین (و معلوم) داشت.

هیچ امتی براجل خود پیش نمی گیرد ، و از آن عقب نخواهد افتاد .

و (کافران) گفتند:« ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است ، بی تردید تو دیوانه ای!

اگر از راستگویانی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری ؟».

ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم ، و (هر گاه نازل شوند) آنگاه به آنها مهلت داده نمی شود ، (و کارشان یکسره می شود) .

همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم .

و یقیناً ما پیش از تو (پیامبرانی) در (میان) گروها (و امتها) ی نخستین فرستاده ایم .

هیچ پیامبری به (سوی) آنها نمی آمد مگر آن که مسخره اش می کردند .

این چنین آن (تکذیب و استهزاء) را در دلهای مجرمان راه می دهیم .

آنها به آن (قرآن) ایمان نمی آورند ، و به راستی سنت (و روش) پیشینیان (نیز چنین) گذشته است .

و اگر دری از آسمان به روی آنها بگشاییم که پیوسته در آن بالا روند ،

باز هم می گویند: « یقیناً ما را چشم بندی کرده اند ، بلکه ما گروهی سحر شده ایم ! ».

و به راستی ما در آسمان برجهایی قرار دادیم ، و آنها را برای بینندگان آراستیم .

وآن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم .

مگر آن کسی که دزدانه گوش فرا دهد ، پس (در آن صورت) شهابی آشکار دنبالش کند .

و زمین را گستردیم ، و در آن کوههای استواری افکندیم ، و از هر چیز سنجیده (و مناسب) در آن رویاندیم .

و برای شما (انواع) وسایل زندگی ، و (همچنین برای) کسانی که روزی دهنده ی آنها نیستید ، در آن قرار دادیم .