Showing 1-20 of 99 items.

Alif lám rá! Toto jsou znamení Písma a Koránu zjevného.

Často si nevěřící budou přát, aby byli odevzdanými do vůle Boží!

Nech je být, ať si pojídají, užívají a nadějí klamnou se kojí, vždyť záhy se dozvědí!

Nezahubili jsme žádné město, aniž se mu dostalo Písma známého,

a žádný národ nemůže způsobit uspíšení ani oddálení termínu svého.

Říkají:"Ty, jemuž připomenutí bylo sesláno, věru jsi džinem posedlý!

Pročpak k nám nepřivedeš anděly, pravdu mluvíš-li?"

My anděly jen k vykonání rozhodnutého sesíláme - a potom nebudou nevěřící k těm, jimž odklad je dán, patřit.

My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.

Již před tebou jsme k stranám dávným posly vyslali,

však nepřišel k nim posel žádný, by se mu neposmívali.

Takto mu razíme cestu do srdcí hříšníků.

A neuvěří v něj, i když se už naplnil obvyklý osud předchozích.

A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní,

přece by říkali:"Zraky naše byly opity nebo spíše jsme lidé očarovaní!"

A na nebi jsme umístili znamení zvěrokruhu a učinili jsme je pro ty, kdo na ně patří, krásnými

a ochránili jsme je před všemi satany prokletými -

kromě těch, kdož pokradmu naslouchají, však ti jsou pronásledováni plamenem jasně zářícím.

A zemi jsme rozprostřeli a rozhodili po ní hory pevně stojící a dali na ní vyrůst každé věci správně vyvážené

a připravili jsme na ní potravu pro vás i pro ty, jimž obživu neskýtáte.