Showing 1-20 of 52 items.

SANNINGENS stund [skall komma]!

Vad betyder Sanningens stund

Och vad kan låta dig förstå vad Sanningens stund betyder?

[STAMMARNA] Thamud och `Aad ville inte tro på det dundrande slaget.

Thamudenerna begravdes av ett jordskalv;

och vad [stammen] `Aad beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla,

som Han lät rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar. Där kunde man se människorna ligga utsträckta [på marken] som urgröpta palmstubbar.

Kan du [nu] finna några spår efter dem

Och Farao och [folken] som levde före honom och [människorna i] de ödelagda [städerna] bar [alla på en tung börda av] synd.

När de satte sig upp mot sin Herres sändebud, straffade Han dem med fruktansvärd stränghet.

När vattenmassorna sprängde alla hinder lät Vi arken bära er.

Den skulle bli ett tecken och en påminnelse för er, som varje uppmärksam lyssnare bevarar i sitt hjärta.

Och när domedagsbasunen ljuder - en enda gång -

och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt,

den Dagen har det kommit som måste komma.

Och himlen - som har blivit skör - skall brista

och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron.

Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall förbli dolt.

Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa:"Kom! Läs [vad som står] i min bok!

Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!"