Showing 1-20 of 52 items.

Maalinta Xaaqo (Qiyaamadu waa wax sugan).

Xaaqo maxay tahay.

inaadan aqoon ma laga yaabaa xaaqada.

Waxa beeniyeen Reer «Thamuud» iyo «Caadba» Qiyaamada.

Thamuudse waxaa lagu halligay Qaylo daran.

Caadna waxaa lagu halligay Dabayl daran oo qabow.

oo lagu diray korkooda Toddoba habeen iyo Siddeed Maalmood oo iraacsan, waxaadna arkaysaa iyagoo daadsan ood mooddo jirrid Timir (dogob dhacay).

wax ka hadhay miyaad aragtaa.

Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi).

Waxay Caasiyeen rusushii Eebahood Markaasuu si daran u qabtay.

Markay Biyihii xad dhaafeen (Waqtigii Nabi Nuux) waxaan idinku xambaarnay (Awoow yaalkiin) Doontii.

si aan uga yeelno waano ay una xafiddo dhag wax maqasha.

Marka Suurka la afuufo hal mar.

Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar.

Maalintaasay Qiyaamadu dhacaysaa.

Samaduna Maalintaas way dillaaci wayna tabar yaraan.

Malaa"igtuna Cirka gaararkiisa yey ahaan Maalintaas, Carshiga Eebana waxaa dadka korkiisa ku xambaari Maalintaas Siddeed Malag.

Maalintaasaa dadka loo soo bandhigi Eebe wax xagooda kaga qarsoonna ma jiro.

Ruuxiise Kitaabkiisa midigta laga siiyo wuxuu dhihi (farax daraadiis) akhriya Kitaabkayga.

Waxaan yaqiinsanaa (Adduunka) inaan la kulmi Xisaabtayda.